Zoeken afsluiten
Junitas

Privacyverklaring

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CLIËNTEN
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (vzw) verwerkt verschillende persoonsgegevens van de cliënten, voor het organiseren van een begeleidingstraject. Junitas is de Limburgse afdeling die onder Jeugdhulp Don Bosco valt. Deze privacyverklaring heeft ook betrekking op de afdeling Junitas.

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (JDBV) gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van je persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 (AVG1) m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert de cliënt wat de organisatie doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en je rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten je als betrokkene kunt uitoefenen.

IDENTITEIT VAN DE HOOFDORGANISATIE
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw
Waaistraat 6, 9900 Eeklo
info@jeugdhulpdonbosco.be
09 377 46 15

IDENTITEIT VAN DE LIMBURGSE AFDELING JUNITAS
Junitas vzw
St.-Martensbergstraat 36, 3600 Genk
administratie@junitas.be
089 35 27 50

CONTACTGEGEVENS FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (DPO)
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen.
Contact: dpo@jeugdhulpdonbosco.be

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van de cliënten die zijn meegedeeld bij de aanvang en/of aanvraag van het begeleidingstraject en die in de loop van de dienstverlening en/of hulpverlening zijn verzameld.
Het gaat om volgende gegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, desgevallend informatie over ongeval, klacht, …)
 • rijksregisternummer
 • financiële gegevens
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsactiviteiten en interesses van de cliënt
 • eventueel school van de cliënt
 • desgevallend gegevens over voogdijschap/plaatsing
 • door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens (indien relevant)

In het kader van haar dienstverlening en hulpverlening, opdracht en wettelijke verplichting, verzamelt Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen daarnaast gezondheidsgegevens over de cliënt.
Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals verder vermeld.

WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
De persoonsgegevens van de cliënt worden gebruikt in het kader van de organisatie van de hulp- en dienstverlening, cliëntenadministratie, de facturatie, de naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden, enz…
Zo verwerken we de gegevens om/voor:

 • te kunnen deelnemen aan (opvang)activiteiten
 • het dossier en prestaties te kunnen beheren en opvolgen
 • de verzekering
 • betaaldiensten
 • de facturatie
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid en om andere toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • contact te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
 • te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van de vzw en haar partners
 • het aanbod, de content en de kwaliteit te kunnen analyseren en verbeteren
 • statistische gegevens te verkrijgen
 • een archief bij te houden
 • door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van vzw JDBV

Deze lijst is niet limitatief.

WAT IS DE VERWERKINGSGROND VAN DE VERWERKING?
JDBV verwerkt persoonsgegevens op basis van:

 • artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters (verwerking van persoonsgegevens voor de kinderopvangactiviteiten van baby’s en peuters).
 • het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en de uitvoeringsbesluiten hiervan (verwerking van persoonsgegevens voor de kinderopvangactiviteiten van buitenschoolse kinderopvang).
 • de overeenkomst die de cliënt aangaat met JDBV voor het gebruik van een of meerdere diensten in het kader van de hulp- en dienstverlening
 • het gerechtvaardigd belang om de cliënt te informeren
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan bepaald in voornoemde punten, vragen we vooraf toestemming. Deze toestemming kan door de cliënt ten allen tijden worden ingetrokken.

AAN WIE WORDEN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS OVERGEMAAKT?

 • De persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties.
 • organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. Agentschap Opgroeien, Zorginspectie,)
 • onderaannemers of contractspartijen voor de uitvoering van de hulp- en dienstverlening die JDBV aanbiedt (bv. prestatie en facturatiebeheer, verzekering, …)
 • onderaannemers of contractspartijen voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen, IT-infrastructuur, …)
 • Organisaties die door JDBV worden aangesteld als ontvangers (bv. andere organisaties, huisarts, school, …).

Deze onderaannemers/contractspartijen zijn ook gebonden aan de GDPR-wetgeving. JDBV kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die onderaannemers/contractspartijen.
Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons worden gebruikt. We zullen uw persoonsgegevens dan ook nooit met anderen delen.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?
JDBV bewaart persoonsgegevens voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving. De organisatie bewaart het dossier van de cliënt tot deze de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens het begeleidingstraject.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE?
Je kunt de persoonsgegevens van de context en de cliënt inkijken, verbeteren, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
Je kunt ook een kopie van de persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen.
Een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, kan gericht worden aan de verantwoordelijke van de afdeling waar de cliënt in begeleiding is of via de contactpagina van JDBV doorgegeven worden, met bewijs van je identiteit. Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

VERTROUWELIJKHEID, BEHEER EN BEVEILIGING
JDBV verbindt zich ertoe om naar best vermogen de nodige maatregelen te nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. Dit geldt zowel voor de verwerking door JDBV als door haar mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook de medewerkers in de organisatie zijn op de hoogte van de privacyregels.

JDBV bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België. JDBV verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

JDBV heeft o.a. volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens JDBV kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens zijn gebonden aan beroepsgeheim en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • alle personen die namens JDBV kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens, ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • de servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware;
 • er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • de medewerkers van JDBV zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van de privacyregels.

Voor meer informatie over de beveiliging van de door JDBV verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met dpo@jeugdhulpdonbosco.be.

KLACHTEN
Bij indruk of aanwijzingen van misbruik of mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via het mailadres of het telefoonnummer van de afdeling waar de cliënt begeleid wordt. We helpen je zo snel mogelijk verder. Heb je toch nog vragen of geraak je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met het aanspreekpunt privacy via dpo@jeugdhulpdonbosco.be.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
JDBV kan haar privacyverklaring en beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.jeugdhulpdonbosco.be. De laatste wijziging gebeurde op 25/07/2023.

 

Junitas Don Bosco Vlaanderen

© Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen Junitas  – Sint-Martensbergstraat 36, 3600 Genk – BE0408.666.344 – Privacybeleid